UKR RUS ENG

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року про ОРГАНІК

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158

I. Загальні положення
... 4. Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розвиток соціальної сфери села та аграрного сектору забезпечується шляхом:
... інноваційно-інвестиційного зміцнення матеріально-технічної бази аграрного сектору, впровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
... 5. Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:
... створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення.
... 6. Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми передбачається:
... довести обсяг частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 10 відсотків;
... впровадити у практику базові агроекологічні вимоги і стандарти відповідно до регламентів ЄС;
... III. Розвиток аграрного ринку
... 2. Розвиток рослинництва
... Розвиток рослинництва здійснюється шляхом:
... стимулювання ведення органічного сільського господарства;
... 3. Землеустрій та державний земельний кадастр
... Для забезпечення комплексного землеустрою сільських територій і сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, удосконалення державного земельного кадастру передбачається:
... підготувати методики та провести дослідження агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення;
... 4. Охорона і підвищення родючості грунтів,
екологізація сільськогосподарського виробництва
Державна політика спрямовується на вирішення питань забезпечення охорони земель, підвищення родючості грунтів та екологічної безпеки сільських територій шляхом здійснення комплексу заходів відповідно до проектів землеустрою, які передбачають:
оптимізацію структури посівних площ і сівозміни з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, запобігання ерозійним процесам та відтворення родючості грунтового покриву;
покращення балансу гумусу та основних поживних речовин шляхом збільшення обсягів застосування ... органічних добрив, у тому числі торфокомпостів і органічних решток рослин;
розширення застосування грунтозахисних технологій обробітку грунту;
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню грунтів важкими металами, промисловими відходами, пестицидами та іншими агрохімікатами;
... здійснення державного контролю за проведенням заходів з охорони та відтворення родючості грунтів;
підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель;
... формування екомережі як ефективного механізму збереження ландшафтного біорізноманіття.
... 12. Гарантування безпечності та якості продовольства
... створення реєстрів стандартів на сільськогосподарську продукцію і продовольчі товари;
... удосконалення системи контролю за виконанням товаровиробниками вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з якістю продукції, вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, зміни ролі держави та операторів ринку щодо забезпечення безпечності харчових продуктів за європейськими принципами;
розроблення законодавчої бази з питань використання харчових продуктів, вироблених з генетично модифікованих організмів;
... 14. Формування агроекологічного іміджу України
Зважаючи на те, що вітчизняне сільське господарство є визначальною галуззю у забезпеченні населення харчовими продуктами, питання екологічної безпечності мають першочергове значення.
У зв'язку з цим передбачається:
здійснити організаційно-правові та економічні заходи щодо впровадження ресурсоощадних, безпечних та екологічно чистих технологій виробництва сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки;
впровадити механізми стимулювання екологічного розвитку сільського господарства, створення умов для відновлення родючості грунтів, водних та інших природних ресурсів;
сприяти ціноутворенню з урахуванням екологічності продукції;
створити систему постійного аудиту дотримання технолого-екологічних вимог і стандартів господарювання;
забезпечити ефективну передачу через систему аграрної спеціальної освіти, консультації сільськогосподарських товаровиробників та дорадчі служби інформації про методи і способи агроекологічної діяльності;
розробити проект Національного кодексу сталого агрогосподарювання, забезпечити впровадження базових агроекологічних вимог і стандартів та контролю за їх дотриманням як умови надання товаровиробникам бюджетної підтримки;
унормувати розвиток органічного землеробства, створити систему його сертифікації;
сформувати інформаційний простір для постачання на зовнішній ринок екологічно чистої сільськогосподарської продукції.
... 16. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності
Шляхами розв'язання проблеми є:
... стимулювання збільшення обсягів виробництва і постачання на зовнішній ринок екологічно чистої сільськогосподарської продукції;
... IV. Фінансове забезпечення аграрного сектору
... 2. Інвестиційно-інноваційна модель розвитку
... Формування зазначеної моделі забезпечується шляхом:
... створення економічних умов для розвитку органічного землеробства;
... 3. Бюджетна політика
... Реалізація пріоритетних напрямів передбачає:
... охорону навколишнього природного середовища та екологічно безпечне виробництво.
... 9. Етапи здійснення та контроль виконання Програми
Програма виконується трьома етапами.
На першому етапі (2008-2009 роки) одночасно з виконанням поточних завдань з розвитку села і аграрного сектору забезпечується:
... унормування ведення органічного сільського господарства та виробництва біопалива;
... Проведення координації та здійснення контролю за виконанням завдань Програми покладається на Мінагрополітики та Міжвідомчу координаційну раду з питань розвитку сільських територій.

Посилання на повний текст Програми: http://www.minagro.gov.ua/page/?3800